Konklusjoner og figurer kom ut 10 januar 2020!

E-Bok  100 kr

Email rogerlatimera@gmail.com "Differensialkraften"  Vipps 524441 eller Konto Next Forlag 1506.08.10211

Boken sendes E-mail!  Ny Kosmisk omfattende Teori med bevisføringer! E-Mail er best: +spørsmål/svar!

Differensialkraften! Gir de fysiske lover og  Oppdagelsen er forståelig: logisk, deduktiv,  ukjent for tidligere forsknings-historie. Forklarer  gravitasjons-felt, baner, energi-ekvivalens, balanse-årsaker i kosmos, og partiklenes oppførsel. Drivkraft, trykk-styrke, Energi-funksjonen, romtiden, relativiteten, transformasjonene. Differensialkraften har et logisk svar !

Ekspedisjonstid  daglig. Sikkerhetstid 14 dager ved mange bestillinger! Bestille på telefon 95882471 er mulig!

Teorien er Alvor!

Differensialkraften har referanser: KAMOS - Forandringskraften fra 1994, min første bok! Du kan søke i nasjonal-bibliotekets database: Google nb-no: En av disse er søkebasen: Søk ordrett på følgende, små bokstaver: logisk-funksjon, vitenskaps-hypotese, logisk vitenskaps-teori, romtid-funksjon, logisk bevissthets-funksjon, altets-filosofi, rom-tid-kraft, eksistense-egenskapen, bevissthets-funksjonen, logisk virke-funksjon, logisk årsak til dannelse av partikler i universet, enhetlig kraftteori. Om du benytter logisk funksjon til matematikk, følelser, eller virke-funksjon til, årsak til, logisk årsak til, forklaring til, bak eller foran det du spør etter, vil du finne mange aktuelle treff.

Differensialkraften er slik sett det samme som Forandringskraften 2. Forandringskraften er Differensialkraften 1. Differensialkraften skal også forstås som en vidtgående utvidelse av alle begrep som er ment tidligere om dette, utvidelse av Newtons, Leibnitz, Einstein og senere forskeres begrep om dette! Ikke minst som fysikkens og matematikkens og teknikkens begrep om dette. Energi! Grunn-funksjonen til denne kraft!

Gruppa til Arne Næss som arbeidet med en akademisk versjon av Einsteins relativitets- og felteorier, 1987-1998, kjent kilde i kontakten her, sa at i fremtiden ville denne hypotese/teori kunne bli den veiledende: Den heter: Kamos- Forandringskraften. 1995. Ikke særlig lett-skrevet, men oftest forståelig nok. Den nye boken har endret stil til renere vitenskaps- og bevisstthets-funksjoner, og denne, Differensialkraften er sendt Nasjonal-Biblioteket. Den har ikke blitt lagt inn i bokbasen anno okt-2018, grunnet ny elektronisk bokbase for sikkerhets-utvikling. Et problem i våre dager: Men den har det isbn-nummer som er oppgitt i  differensialkraften.no. Les 35-100 sider: Bytt undringen med at du endelig forstår sakene.

Boken redegjør for de mystiske spørsmål, undringer du normalt har, og  besvarer gåter mange av dagens forskere undrer  seg over!

NÅ:Kort informasjon fra gamle versjoner, fra filosofi til hypotese, og videre til teori.

        Forandringskraften bok 1994 inneholder en annalyse av begrepet intet, rom, tid, bevegelse, former og virkninger, og kommer frem til fellesnevnere for alle disse som et altet-filosofisk syn, men med en samtidig grunnsats til en erkjennelsesteori. Analysen er også deduktiv i forhold til det vitenskapelige rom, tid, bevegelse, former og egenskaper, om drivkraft og virkninger, og gir et utkast til en vitenskapshypotese. Den slår kraftig godt an i bevissthetsfunksjoner også.

        En Uprøvd hoved-oppgave 1995 gitt til et fåtall personer, blant annet til Arne Næss. Erkjennelses-teorien gir grunnlag for logikken ut fra samme felles funksjon, og benyttes til sammenligning og kritikk av de samme punkter, de samme vitenskaplige kriterier som er gjennomgående i Odd Wormnes Vitenskapsfilosofi-bok nb.no. Dette materialet la jeg inn i en slags egen hovedoppgave for å underbygge argumentene for den etterfølgende vitenskapshypotesen i samme bilag. Bilag ca 70 sider, Dette er en vitenskaps-hypotese som tar seg av paradigme-forholdene og et nytt funksjons-ståsted for disse. Ut fra dette kommer vitenskapshypotesen bygd på forandringskraftens syn, erkjennelsesteoriens syn, og der kraft-motkraft i like mengder, men med utveksling gir de fysiske forhold. Her legger jeg frem hastighetsløkken skriftlig for første gang.

        Men alt i 1986-87 la jeg den også frem for atomfysiker Gunnar Folkestad ved Bonde og co, Vi var i fjellet sammen da han fikk min versjon av hvorfor masse-gravitasjon, økte når hastigheten økte der jeg sammenlignet med en virvel i en elv, der virvelens hastighet økte ned elva, men ikke størrelsen på virvelen. Men kraften inn og ut økte jo, og nær elvas hastighet vil den suge inn hele elva. Han resite seg da opp og sa at ingen atomfysiker har noen gang klart å forklare massens økning i noe eksempel! Denne hovedoppgaven legges ved den nye bokens kjøpere etterhvert som det er klart. Denne er uten tall, formler i fysikk. Det er kun paradigme-bruddet! Ikke bevisføringen. Oppgaven sendes over til den som kontakter meg om hovedoppgaven på e-mailen min.

         Differensialkraften. df-Force: Lovene opdages en ny vei ut fra samme grunn-funksjon som er nevnt og kan ikke ha annen årsak. Denne har med seg de fysiske lovers opprinnelse, årsak, tall og det grunnlaget som geometrien må bøye seg for. Oppdagelsen skjer juli 2013. Siden sammenignet med vitenskaplige resultater, og dagens tilstander slik. Denne teorien er ferdig med bevis for at det må forholde seg slik. Teorien lar seg ikke knekke. Prøv å knekke den! Grunnlaget er godt nok til at en forstår felt, og  i de fleste gitte tilfeller av tenkte tilfeller, saksforhold, og hva vi skal se etter her. Boken forklarer ganske mye utover de alminnelige vitenskaps-teorier. Den logiske drift-funksjonen, differensial-funksjonen som ligger til grunn, er virkende som grunnlag for hele romtid-energi-felt-trykket, bevegelses-energiene som følger de relative forutsetningene som alt ligger til grunn i den spesielle og generelle relativitets-teorien, men er her en absolutt universell relativitetsteori, og viser et enhetlig felt.

         Den redgjør altså for energi og kraft-motkraft hvilket ikke den spesielle og generelle relativitetsteori og ekvivalens gjør. Ingen annen teori klarer dette.  Forskere generelt kjenner enda ikke til denne siden av teorien fullt ut. Familien var nervøs for at andre fant ut dette de 4 årene arbeidet ble utviklet. Sønnen undersøkte en mengde saks-data i teorier. Dette enhetsfelt-trykkets kraft-motkraft-funksjon som likevektig, må ligge til grunn for den tilstanden vi har som bunn i den lokale utprøvelsen av transformasjoner der elektromagnetiske, gravitasjonsfelt og kjernekrefter, samt den lokale balansen til kvantefysikkens partikkel-formasjoners bevegelser og likevekt i energi-splittelser.

         Den forklarer hva som må skje om nettopp flere og færre partikler kommer sammen, eller masseobjekter slik som når sorte hull smelter sammen og mange nøytroner inntar tett plass med hverandre i atomer, på en logisk måte. Det enhets-feltet som fysikerne er ute etter er først og fremst de lokalt kjente fysiske felt-effekter, men de står igjen med problemet om andre felt innvirker på dette og hvorfor spredte energier kan danne ekvivalensen i trykk-rommet vårt, energi-balanse ved spredte energi-ansamlinger, og dette forklarer differensialkraften likeså som den forklarer partikkel-dannelser og objekt-dannelser, formene i samme differensialkraft som også viser summen av de fysiske lover og effekter. De fysiske lovene dukket opp fra en helt annen undersøkelses-vinkel enn den kjente forskningen. Det ga forståelse av de fysiske lover, ikke bare måledata og balanse gjennom dette. Det finnes altså en vei inn utenom bare formlene og geometrien, nemlig gjennom en tilsvarende sammenligning med den naturen vi direkte har foran oss, logisk. Energiene og lovenes gåte med logisk svar: Umulig! Ja til nå!

   Jeg vil gå ut fra at ett realfag-interressert menneske på 14 år vil klare å forstå dette stoffet og samtidig forstå hvorfor differensial-ligninger har et poeng her. Det kan gi videre økning av interesse for slike fag. Internett har tusen vanvittige teorier, men gjennomslagskraft vil vise seg i denne teorien. Den garanterer ikke for hvor stor galskap mennesket kan finne på ellers. Det er den moralske oppgaven. Moral, vår holdbarhets-veiledning. Eget format om kun Bevissteheten. Logikken, må komme senere.

Eller spør etter Komos - Forandringskraften i søk nasjonalbiblioteket. Eller spør etter Altet, Altets-filosofi, logisk-funksjon, bevissthets-funksjonen, logisk vitenskaps-teori, relativitet-teoriens funksjon, ved å klikke på knappen under: Da kommer gamle-boka opp.